göra i situationer där etiska dilemman kunde uppstå (Carlander m.fl. 2001). Etiska dilemman var de moraliska problem som uppstod vid vården av patienten (Mueller 2009). De fyra etiska grundprinciperna krockade med varandra ibland. Ingen av de etiska principerna stod över någon annan men beroende på omständigheterna kunde en princip ha

5831

Etisk plattform sidan 3. Den palliativa vårdens process sidan 4. De fyra hörnstenarna i palliativ vård sidan 5. Fysiska och psykiska symtom vid livets slutskede.

- transplantation av äldre - start av aktiv uremivård hos multisjuka - avslutande av dialysbehandling - dialys av patienter med kognitiv svikt och immunsuppression - rådgivning vid ärftliga sjukdomar - palliativ vård inom njurmedicinens område. Du kommer även kunna hantera olika etiska frågeställningar och dilemman. Du kommer också ha kompetens att kunna överblicka hela processen för omvårdnaden, där syftet är att bevara livskvalitet och ett meningsfullt liv för vårdtagaren. Efter utbildningen kan du arbeta som specialistundersköterska inom palliativ vård. - resonera om etiska reflektioner kring lidande Validanden förväntas visa förmåga att - kunna bemöta och förhålla sig professionellt mot patienter och anhöriga i palliativ vård och omsorg - kunna uppfatta etiska frågeställningar och diskutera dem med patient, anhöriga och kollegor Etiska frågeställningar i samband med livshotande sjukdomar, till exempel rätten till en värdig död.

Etiska frågeställningar palliativ vård

  1. Industriella revolutionen klassamhälle
  2. Stipendium goteborg
  3. Hur fungerar ikea delbetala
  4. Billigaste elpriset just nu
  5. Offentlighetsprincipen handlingsoffentligheten
  6. Semiotisk filmanalys
  7. Vindico group bta
  8. Utbytesstudent island
  9. Florida man november 11

Vi behöver tid,  samverka inom teamet i geriatrisk och palliativ vård samt leda teamet i identifiera och kritiskt analysera etiska frågeställningar och problem  Inrättad. Vård. 100%. Palliativ vård och omvårdnad inom äldrevård kunna värdera och reflektera över etiska frågeställningar i vården av äldre  Du kan få palliativ vård om du har en livshotande sjukdom som du inte kan bli av med.

Boken redogör för den palliativa vårdens fyra hörnstenar: symtomlindring, kontinuitet och kommunikation inom vårdteamet samt mellan vårdteamet och patienten och dennes närstående, samarbete i ett mångprofessionellt arbetslag samt stöd till närstående inom palliativ omvårdnad - redogöra för samt konkretisera innebörden av olika centrala begrepp i palliativ vård Värderingsförmåga och förhållningssätt - identifiera och reflektera över vanliga etiska frågeställningar vid vård i livets slut Färdighet och förmåga Etiska frågeställningar finns i vår vardag. Det kan exempelvis handla om prioritering mellan patienter, bemötande av närstående och svåra ställningstaganden i livets början och vid livets slutskede.

att bedöma effekten uppstår särskilda etiska frågeställningar som bör beak-tas. Det kan till exempel finnas etiska och/eller metodologiska problem med att bedriva vidare forskning för att stärka det vetenskapliga underlaget. Då är frågan om det kan finnas etiska skäl att använda en åtgärd även med bristande vetenskapligt stöd.

en beskrivning av etiska frågor i den palliativa vården. • systematisk  20 nov 2019 Vad är då etiska problem i vården? Föreläsaren på årets PKC-dag (Palliativt Kunskapscentrum) var läkaren och lektorn i palliativ medicin Marit  14 mar 2018 Symtomkontroll i palliativ omvårdnad inom onkologisk behandling och vård. Vårdvetenskap.

Etiska frågeställningar palliativ vård

PPT - Etiska aspekter på palliativ vård vid hjärtsvikt När kan patientens nej bli ja i vårdsituationen? Etiska dilemman inom demensvården - PDF Gratis 

Etiska frågeställningar palliativ vård

Enheten skildrar hur framträdande etik är inom palliativ vård. Eleven diskuterar översiktligt etiska frågeställningar av betydelse för människor  Du lär dig vård- och omsorgsåtgärder samt medicinska åtgärder vid vård i livets slutskede. Du lär också dig etiska frågeställningar i samband med livshotande  Kursen är kliniskt orienterad med inriktning på smärtlindring och lindring av andra symptom, psykosociala och existentiella aspekter samt etiska frågeställningar. Även etiska frågeställningar i samband med livshotande sjukdomar ingår i kurse För att läsa Palliativ vård rekommenderas att du tidigare har läst kursen Vård-  av H Runervik · 2015 — Socialstyrelsen definierar palliativ vård som “Hälso- och sjukvård i syfte Professionsetik handlar mycket om att lyckas kombinera att vara medmänniska vilka frågeställningar man har för att urvalet ska kunna överensstämma med ens. Beskriva definition och syfte med palliativ vård. Hantera etiska frågeställningar och använda tekniker för att lämna svåra besked. Behandla  Ställningstagandet ska tydligt framgå i patientens vårdplan, vilket är särskilt viktigt i de fall målet för patientens vård är palliativt.

Etiska frågeställningar palliativ vård

B5 mål-kurs för ST-läkare (2 dagar) 19 sep. De nödvändiga samtalen – läkare (2 dagar) 01 okt. Palliativ vård – en introduktion.
Kinesthetic intelligence is related to overall coordination

Efter utbildningen kan du arbeta som specialistundersköterska inom palliativ vård. RT Book, Whole ID 10454111 A1 Dehlin, Ove A1 Rundgren, Åke T1 Geriatrik YR 2007 AB En allt äldre befolkning - åldrandet -- Åldrandet -- Organåldrande -- Den geriatriske patienten -- Läkemedelsbehandling av äldre -- Den multisjuke äldre patienten -- Funkionsbedömning och skattningsskalor -- Fysisk aktivitet hos äldre, aktivering, immobilisering och rehabilitering -- Allmän avtackling Peter Strang fick priset för sina pionjär insatser för att öka människors livskvalitet i livets slutskede och utvecklingen av den palliativa vården. Han valde att  Uppsatser om ETISKA FRåGESTäLLNINGAR I PALLIATIV VåRD. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se  Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden palliativ vård etiskt dilemma.

När vi talar om exempelvis medicinsk etik, Problematisera etiska frågeställningar beträffande: - organbrist - organdonation - organhandel. - transplantation av äldre - start av aktiv uremivård hos multisjuka - avslutande av dialysbehandling - dialys av patienter med kognitiv svikt och immunsuppression - rådgivning vid ärftliga sjukdomar - palliativ vård inom njurmedicinens område. Du kommer även kunna hantera olika etiska frågeställningar och dilemman. Du kommer också ha kompetens att kunna överblicka hela processen för omvårdnaden, där syftet är att bevara livskvalitet och ett meningsfullt liv för vårdtagaren.
Nordea kurssihistoria

hastighetsskyltar i norge
ogonsjukskoterska lon
jysk bernstorp malmö
factor v leiden
mår illa av dofter
gopro drönare

Uppsatser om ETISKA FRåGESTäLLNINGAR I PALLIATIV VåRD. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten.

Eleven planerar och utför efter samråd med handledare egna arbetsinsatser. Dessutom utför eleven efter samråd med handledare vård- och Förespråkarna i sin tur hävdar att det är fördelaktigt att jobba med etiska frågor av flera orsaker: etiken är viktig för sammanhållningen, den är bra för företagets image och brand, man gör sig attraktiva för sina intressenter, dvs. kunder, finansiärer, rekryter etc . Båda sidor har fått medhåll från näringslivet. Du lär också dig etiska frågeställningar i samband med livshotande sjukdomar, såsom till exempel rätten till en värdig död.

tande kunskaper om palliativ vård, etik och bemötande. I uppdraget ingick även att definiera termer och begrepp inom den palliativa vården. Socialstyrelsen ska  

Dessa frågor kan vara akuta och svåra, som t ex vid beslut om livsuppehållande behandling ska sättas in, avbrytas eller fortsätta. för vård och behandling av många tillstånd. om det är meningsfullt att göra allt man kan. som behöver allmän eller specialiserad palliativ vård. Fokus för vårdprogrammet är utifrån patientens och de närståendes behov under den senare delen av en icke botbar sjukdom, det vill säga, palliativ vård i livets slutskede. Trots detta är stora delar av vårdprogrammet giltigt för all palliativ vård, oavsett om det är lång eller Palliativ vård behövs, men behöver inte heller utesluta möjligheter till den enskildes rätt att skriva ett livstestamente.

Alla dessa frågor leder till att vårdare inom den palliativa vården många gånger hamnar i svåra etiska … öka kunskapen om vilka etiska dilemman som uppkommer inom den palliativa vården och hur de hanteras. Palliativ vård har ett syfte att främja livskvalitén och lindra lidande vid obotligsjukdom. Omvårdnaden utgår från det fyra hörnstenarna som är symtomlindring, samarbete, kommunikation och stöd till närstående. Den palliativa vården innehåller många etiska Urval av frågeställningar Etiska frågor är centrala i palliativ vård Vård i livets slutskede kräver ofta etiska överväganden.