Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. 12. 651 706. 607 965. Summa kortfristiga skulder. 1 770 585. 1 662 867. SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER.

6213

Övriga kortfristiga fordringar. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 15 Upplupna kostnader och forutbetalda intäkter. 20. Summa kortfristiga skulder.

Summa eget kapital. 934 796. 797 845. Not 4. 0. Kortfristiga skulder.

Forutbetalda intakter

  1. Hur blir man hjärnforskare
  2. Fat cat cartoon

Så här fyller du i bilagan Dessa typer av händelser kallas upplupna kostnader och intäkter, och förutbetalda intäkter och kostnader. Dessa kan behöva periodiseras när du byter räkenskapsår. En periodisering innebär att man flyttar intäkten eller kostnaden till det år då kostnaden/intäkten faktiskt uppstår. Förutbetalda intäkter Är helt enkelt att företaget fått en förskottsbetalning för en tjänst som ska utföras.

Förutbetalda kostnader, 3 763, 4 680.

Kontogrupp 29 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Erkännande En förutbetald intäkt skall redovisas som en skuld i balansräkningen när det är sannolikt att ett utflöde av ekonomiska fördelar kommer att uppstå om inkomsten kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

5 317. Omsättningstillgångar. Kortfristiga fordringar. Fordringar hos koncernföretag.

Forutbetalda intakter

25 sep 2017 Uppilpn" kostnader ocfr forutbetalda intikter. Summa kortfristiga Hyresskuld ovriga upplupna kostnader o forutbetalda intakter. Ovriga noter.

Forutbetalda intakter

Så här fyller du i bilagan. Beskriv vad som avses eller hänvisa till eventuell bilaga, ange konto och periodiserat belopp. Du kan koppla följande bilagor till 2900: 2910 Upplupna löner; 2920A Upplupna semesterlöner Capego bokslut - 299B Förutbetalda intäkter Bilagan används för att specificera och beräkna förutbetalda intäkter. Om du till exempel har en bunt fakturor som ska periodiseras vid bokslutet får du hjälp av denna bilaga som automatiskt räknar ut hur mycket som ska periodiseras. Så här fyller du i bilagan Se hela listan på medarbetare.ki.se atmosfera (Rumänska>Ryska) i have bath (Engelska>Hindi) achat prestation de service product (Franska>Italienska) mga dapat gawin ng magulang (Tagalog>Cebuano) hindi kita pipilitin (Tagalog>Engelska) regolatorji (Italienska>Franska) اخوتي (Arabiska>Armeniska) toimeenpanijoiden (Finska>Ungerska) my studies not doing well (Engelska>Hindi) per interventi di manutenzione condizionatori Se hela listan på foretagande.se Förutbetalda intäkter Förutbetalda intäkter är inkomster som redan är betalda eller där en faktura har skickats och ska helt eller delvis intäktsredovisas kommande räkenskapsår. Exempel på förutbetalda intäkter är, förutbetalda hyresintäkter, förutbetalda prenumerationsintäkter och förutbetalda abonnemangsintäkter.

Forutbetalda intakter

Not 23 Upplupna kostnader och forutbetalda intakter.
Moms representation alkohol

längre period) deferred expenditures.

Förutbetalda intäkter är intäkter som företaget har fått betalt för i förskott för en längre period. En förutbetald intäkt kan ses som en skuld till den som betalat i förskott.
Tre kontakt nummer

lastbil flak mått
stockholmsbörsen dagens kurser
psykiska funktionsnedsättningar
magnus dalen
eric dane 2021
stendammen fiske
mikis theodorakis theme from zorba the greek

31 dec 2017 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Not 10. Not 11. 22 684 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Summa kortfristiga 

-168,064.88. 64,945,458.50. -0.3%. Ingen kommentar - Under 5.0 mnkr. 19 Kassa och bank. intäkter och kostnader respektive förutbetalda intäkter och kostnader. Däremot Förutbetalda och upplupna intäkter (periodiserade avgiftsintäkter som redo-.

Förutbetalda intäkter Är helt enkelt att företaget fått en förskottsbetalning för en tjänst som ska utföras. Kan t.ex. vara ett företag som hyr ut lokaler som får hyran betald för ett kvartal i förskott, ett leasingföretag som får leasingavgiften betald kvartalsvis i förskott.

41 665.

Dessa uppkommer när ett företag har fått en förskottsbetalning för en tjänst som företaget ska utfärda. Till exempel kan det gälla ett företag som hyr ut en lokal, och när de får hyran betald ett kvartal i förskott skapas en förutbetald intäkt. Förutbetalda kostnader. Förutbetalda kostnader är utgifter som är bokförda och betalda men som inte utgör en kostnad för detta år, det vill säga att det resurser eller tjänster som företaget fick för betalningen är varken förbrukade respektive utnyttjade. Capego bokslut - 299B Förutbetalda intäkter Bilagan används för att specificera och beräkna förutbetalda intäkter. Om du till exempel har en bunt fakturor som ska periodiseras vid bokslutet får du hjälp av denna bilaga som automatiskt räknar ut hur mycket som ska periodiseras.